(11.02.16)

En oppskrift på frihet

Av: Ann Kristin Krokan | Publisert: 11.02.2016
Før jul kom rundskrivet som fastslår hva Borgerstyrt personlig assistanse skal være: Et verktøy for funksjonshemmedes frihet.
«Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand,» står det innledningsvis i Rundskriv I-9/2015. Rundskrivet presiserer rettighetsfestingen av BPA og hvordan kommunene skal praktisere denne rettigheten.

Vi er svært glade for at rundskrivet tar utgangspunkt i det som er ideen bak BPA: Vår likestilte rett til å delta i samfunnet og bestemme over våre egne liv. Rundskrivet om BPA inneholder en rekke avsnitt som styrker denne rettigheten for oss funksjonshemmede:

Vi skal selv kunne bestemme hva vi skal bruke vår BPA til.
Vi har anledning til å reise hvor vi vil og hvor lenge vi vil med BPA, så lenge vi følger Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler og avklarer lengre utenlandsreiser med kommunen og assistentenes arbeidsgiver.
Vi får styre assistansetimene våre fritt gjennom året. Dette ser vi som en aksept for at vi, som alle andre, har et aktivitetsnivå som kan variere fra uke til uke.
Rundskrivet minner om nytten og verdien BPA kan ha også for dem som ikke har den individuelle rettigheten til tjenesten. Det gjelder både de som har et mindre assistansebehov enn 25 timer pr uke og funksjonshemmede som er eldre enn 67 år.

Samfunnsdeltakelse har ingen aldersgrense, og med Rundskriv I-9/2015 får kommunene en påminnelse om å vurdere BPA for eldre aktive funksjonshemmede som ønsker det.

Bruk de tre rundskrivene som nå beskriver BPA, sammen med følgende oppsummerende setning: BPA gir oss mulighet til å velge hvem som skal assistere oss, hva vi skal assisteres med, hvor og når vi skal ha assistanse. Da bidrar du til en god og likestilt hverdag for funksjonshemmede i din kommune.

Ann Kristin Krokan, politisk fagansvarlig i Uloba – Independent Living Norge SA

Share This