(20.12.2015) Da har vi fått prosjekt info. om kommende ALS forskning. Vi går inn i 2016 med håp og spenning. Og vi har så mange dyktige forsker i vårt land, at det kan være en mulighet for at en norsk forsker finner svar og kur. Vi må aldri gi opp håpet. Og nå er Norge i gang, endelig.

Prosjekttittel:
iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients in an international setting
(iPS-ALS: Å bygge fra iPS-celler til kliniske forsøk med norske ALS pasienter i internasjonalt samarbeid)

Vårt prosjekt har flere mål, noen kortsiktige forskningsmål og noen mer langsiktige kliniske mål.
For det første vil vi bruke den Nobel pris-belønnede “induserte pluripotente stamcelle” teknologien til å produsere stamceller fra norske ALS pasienter. Disse stamceller vil da kunne brukes til å fremstille bestemte typer nerveceller og gliaceller som bærer ALS-sykdommen i seg, og som kan da brukes til å studere sydomsmekanismer i laboratoriet på måter som ikke er ellers mulig. Vi vil også bruke en ny teknologi (CRISPR/Cas9-teknologien) som gjør det mulig å reparere genmutasjoner, slik at cellene vi fremstiller kan gjøres “friske” og kan potensielt brukes som ledd i fremtidig behandling av pasienter.
For det andre vil vi samarbeide med andre laboratorier i utlandet som har startet større analyser av celler fra ALS pasienter, slik at cellene fra norske pasienter vil kunne inkluderes i disse studier.
For det tredje vil vi utvikle kompetanse i Norge innen de kirurgiske metodene som må til for å kunne bruke celler som behandling for ALS. Dette vil kreve opplæring i samarbeid med utenlandske kirurgieksperter.
Vårt overordnede mål er å oppnå en situasjon der vi kan få norske pasienter inkludert i kliniske studier der friske celler fremstilt fra pasientene selv brukes i eksperimentell behandling.

Share This