(03.08.2018) Legemiddelverkets vurdering av Edavarone (Radicut©)

Av Trygve Holmøy, Ahus
Mona Bahus har bedt meg skrive noen ord om legemiddelverkets gjennomgang av Edavarone (Radicut©/Radicava©). I Norge er det slik at nye medisiner som skal tas i bruk av det offentlige helsevesenet, skal godkjennes av direktørene for de fire regionale helseforetakene i noe som heter Beslutningsforum. Før dette foretar Statens Legemiddelverk og Kunnskapssenteret ved Folkehelseinstituttet en såkalt metodevurdering. Metodevurderingen går gjennom tilgjengelig informasjon om effekt, bivirkninger og kostnader ved den nye behandlingen vurderes. Jeg var med i dette arbeidet som såkalt fagekspert. Fageksperten gir innspill om sykdommen og om de kliniske studiene som er gjennomført, mens det er ansatte i legemiddelverket/kunnskapssenteret som skriver rapporten. Til syvende og sist er det direktørene i helseforetakene som bestemmer om legemiddelet skal tas i bruk i Beslutningsforum.

Effekten av edavarone på utviklingen av ALS-sykdommen ble først undersøkt i en studie der 102 pasienter fikk edavarone og 102 pasienter fikk placebo i 24 uker. Etter 24 uker hadde ALS-pasientene som fikk infusjoner med edavarone og saltvann mistet omtrent like mye av sitt funksjonsnivå, med en liten tendens til mindre tap blant de som fikk edavarone. Forfatterne konkluderte med at det ikke var noen holdepunkter for at edavarone bremset utviklingen av ALS hos flertallet av ALS-pasientene som hadde deltatt i studien. En nøye analyse av resultatene kunne imidlertid tyde på effekt i en undergruppe av ALS-pasienter under 75 år, med kort sykdomsvarighet og relativt rask progresjon av sykdommen, men som likevel hadde lav invaliditetsgrad.
En ny klinisk studie der 68 slike ALS-pasienter fikk edavarone og 66 fikk placebo, bekreftet at edavarone bremset utviklingen av sykdommen hos denne undergruppen av ALS-pasienter. Også pasientene som fikk edavarone fortsatte å bli dårligere, men ikke fullt så mye som de som fikk placebo. Effekten av behandlingen ble målt med såkalt ALS functional rating scale. Pasientene som fikk edavarone tapte 5 poeng på denne skalaen i løpet av det halve året studien varte, mens de som fikk placebo tapte 7.5 poeng. Det ble ikke funnet effekt på muskelstyrke eller pustekraft. I motsetning til Rilutek har ikke effekten på overlevelse eller utvikling av muskelsvinn etter 24 uker blitt undersøkt.
Hverken jeg eller den andre fageksperten som deltok i metodevurderingen (Ole-Bjørn Tysnes) deltok i beslutningen om å avslå å ta i bruk edavarone. Den beslutningen ble tatt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene, som veier kostnader mot effekt.
Jeg har tidligere hevdet, blant annet i EKKO på NRK P2, at jeg anser medikamenter som edavarone som viktige fremskritt fordi de viser at det faktisk går an å påvirke sykdomsutviklingen ved ALS. Jeg foreslo også for Støttegruppa å be om en metodevurdering. Det er viktig at samfunnet verdsetter den forskningen som står bak slike medikamenter ved å ta dem i bruk, fordi dette vil stimulere videre forskning. På den annen siden viser de kliniske studiene relativt klart at edavarone ikke har en påvisbar effekt hos de fleste ALS-pasienter, og at effekten er relativt moderat hos den undergruppen som kan ha nytte av preparatet. Dessverre har de kliniske studiene enkelte svakheter: De er relativt korte, og de har derfor ikke undersøkt om preparatet gir økt overlevelse. Jeg har derfor stilt meg bak en uttalelse der ALS-leger i Europa ber om at firmaet som eier edavarone utfører en lengre studie, og vil gjerne bidra til gjennomføringen av en slik.

Kliniske studier av edavarone ved ALS:

Abe K, Itoyama Y, Sobue G, Tsuji S, Aoki M, Doyu M, et al. Confirmatory double-blind, parallel-group, placebo-controlled study of efficacy and safety of edaravone (MCI-186) in amyotrophic lateral sclerosis patients. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. 2014;15(7-8):610-7

Tanaka M, Akimoto M, Palumbo J, Sakata T. A Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled, 24-Week, Exploratory Study of Edaravone (MCI-186) for the Treatment of Advanced Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (P3.191). Neurology. 2016;86(16 Supplement).

Takei K, Tsuda K, Takahashi F, Palumbo J. Post-hoc analysis of open-label extension period of study MCI186-19 in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration. 2017;18(sup1):64-70.

Abe K, Aoki M, Tsuji S, Itoyama Y, Sobue G, Togo M, et al. Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Neurology. 2017;16(7):505-12.

Share This