Lovverk

Pasient - og brukerrettighetsloven (Pasientrettighetsloven)

 • Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser
 • Kapittel 2: Rett til helse – og omsorgstjenester og transport
 • Kapittel 3: Rett til medvirkning og informasjon
 • Kapittel 4: Samtykke til helsehjelp
 • Kapittel 4A: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.
 • Kapittel 5: Rett til journalinnsyn
 • Kapittel 6: Barns særlige rettigheter
 • Kapittel 7: Klage
 • Kapittel 8: Pasient og brukerombud
 • Kapittel 9: Ikrafttredelse og endringer i andre lover

  Pasientskadeloven

 • Kapittel 1: Pasientskadeansvar
 • Kapittel 2: De ansvarlige
 • Kapittel 3: Behandlingen av krav
 • Kapittel 4: Klage og domstolprøving
 • Kapittel 5: Virkeområde, ikrafttredelse og overgangsregler

  Psykisk helsevernloven

 • Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser
 • Kapittel 2: Særlige samtykkebestemmelser
 • Kapittel 3: Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern
 • Kapittel 4: Gjennomføring av psykisk helsevern
 • Kapittel 5: Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
 • Kapittel 6: Kontroll og etterprøving
 • Kapittel 7: Domstolprøving
 • Kapittel 8: Forskjellige bestemmelser

  Helsepersonelloven

 • Kapittel 1: Lovens formål, virkeområde og definisjoner
 • Kapittel 2: Krav til helsepersonells yrkesutøvelse
 • Kapittel 3: Krav til organisering av virksomhet
 • Kapittel 4: Særskilte regler tilknytning til autorisasjon, krav om politiattest m.v.
 • Kapittel 5: Taushetsplikt og opplysningsrett
 • Kapittel 6: Opplysningsplikt m.v.
 • Kapittel 7: Meldeplikt
 • Kapittel 8: Dokumentasjonsplikt
 • Kapittel 9: Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
 • Kapittel 10: Tildeling og bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
 • Kapittel 11: Reaksjoner m.v. ved brudd på lovens bestemmelser
 • Kapittel 12: Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda
 • Kapittel 13: Forskjellige bestemmelser

  Helse og omsorgstjenesteloven

 • Kapittel 1: Formål og virkeområde
 • Kapittel 2: Forholdet til andre lover
 • Kapittel 3: Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
 • Kapittel 4: Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet
 • Kapittel 5: Særlige plikter og oppgaver
 • Kapittel 6: Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv.
 • Kapittel 7: Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
 • Kapittel 8: Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning
 • Kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
 • Kapittel 10: Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
 • Kapittel 11: Finansiering og egenbetaling
 • Kapittel 12: Forskjellige bestemmelser
 • Kapittel 13: Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover