Søknad om midler

Her finner du nyttig informasjon som pårørende og pasient.

Søknad om midler

Stiftelsen ALS Norge er en stiftelse som støtter forskning på ALS og andre ALS prosjekter. Ønsker dere å søke om midler hos oss til deres prosjekt? Send inn din søknad til oss. Søknad fristen er 1 september. Din søknad kan sendes til leder i stiftelsen Mona H Bahus.

E-post: arn-bahu@online.no

Statutter for forskingsfond for ALS Norge

1. ALS Norge har som et av sine hovedformål å stimulere til forskning som kan bidra til økt kunnskap om ALS og som kan føre til bedret behandlingstilbud og bedret livssituasjon for personer med ALS.

2. ALS Norge skal stimulere til forskning i tråd med punkt 1 ved å samle inn og fordele midler.

3. Styret i ALS Norge bestemmer hvor mye midler som kan fordeles til forskningsprosjekter.

4. Utdeling av forskningsmidler skjer en gang årlig på et tidspunkt som fastsettes av styret i ALS Norge. Muligheten til å søke forskningsmidler skal før dette utlyses, og utdeling av forskningsmidler kan bare skje til søkere som har levert en skriftlig søknad som har blitt vurdert som støtteverdig.

5. Styret i ALS Norge oppretter et utvalg bestående av minst to personer med relevant forskningsbakgrunn som vurderer innkomne søknader om forskningsstøtte, og som rangerer prosjektene som de finner støtteverdige. Det er styret i ALS Norge som fatter endelig vedtak om tildeling.

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This