Brukerstyrt personlig assistanse

Les mer om BPA-ordningen her. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – En livsviktig ordning for personer med ALS

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir personer med omfattende funksjonsnedsettelser muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv. For personer med amyotrofisk lateral sklerose (ALS), kan BPA være avgjørende for å opprettholde livskvaliteten og delta i samfunnet på egne premisser.

Hva er BPA?

BPA innebærer at brukeren selv, eller en nærstående, får ansvar for å organisere og lede sine personlige assistenter. Dette gir større frihet og fleksibilitet enn tradisjonelle omsorgstjenester, da brukeren kan bestemme når, hvor og hvordan assistansen skal ytes.

Hvem har rett på BPA?

I henhold til norsk lov har personer under 67 år med et omfattende behov for hjelp i dagliglivet rett til BPA dersom:

  • De har et vedtak om minst 25 timer praktisk bistand per uke.
  • De ønsker å organisere assistansen selv.
  • De ikke har andre hensyn som tilsier at BPA ikke er hensiktsmessig.

Rettigheten er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, og det er kommunen som er ansvarlig for å innvilge og administrere ordningen. Ved uenighet om vedtaket, kan saken klages inn til Statsforvalteren.

Hvorfor er BPA viktig for personer med ALS?

ALS er en progressiv nevrologisk sykdom som fører til gradvis tap av muskelkontroll. For de som lever med ALS, kan det være utfordrende å opprettholde et aktivt liv uten tilstrekkelig assistanse. BPA gir personer med ALS muligheten til å:

  • Delta i sosiale aktiviteter og arbeidsliv.
  • Ha kontroll over egen hverdag og personlig pleie.
  • Tilpasse assistansen etter sine egne behov og ønsker.

Hvordan søke om BPA?

For å søke om BPA, må man kontakte sin kommune. Søknadsprosessen innebærer en vurdering av behovet for assistanse og brukerens evne til å organisere denne. Det er viktig å inkludere en grundig beskrivelse av hvordan assistansebehovet påvirker dagliglivet.

Lovverk og retningslinjer

De viktigste lovene og forskriftene som regulerer BPA i Norge inkluderer:

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8.
  • Forskrift om brukerstyrt personlig assistanse.

Disse lovene sikrer at personer med behov for omfattende assistanse får den hjelpen de trenger for å leve et selvstendig liv.

For mer informasjon om BPA og hvordan det kan hjelpe personer med ALS, kontakt din kommune eller besøk nettsidene til Helsedirektoratet.


Ved å benytte BPA, kan personer med ALS få den nødvendige støtten til å leve et verdig og selvstendig liv, til tross for sykdommens utfordringer. BPA er mer enn en tjeneste; det er en livslinje for mange som lever med ALS.

Share This