Fagpersoner

Her finner du nyttig informasjon som pårørende og pasient. 

 

Fagpersoner rundt ALS pasient


Det bør/skal stå et fast team rundt en som har diagnosen ALS. Det teamet bør/skal bestå av fastlegesykepleierergoterapeutfysioterapeutsosionom og logoped.

 

Fastlege


Fastlegen kan litt om det meste, og skal kunne lytte, forstå og gi råd. I tillegg må han vurdere om pasienten trenger videre hjelp og behandling. Fastlegen har kontakt med mange hjelpeinstanser – og har derfor en viktig rolle som veiveiser i helsetjenesten. Mange av samarbeidspartnerne, f. eks. sosialkontor eller hjemmesykepleie kan kobles inn, enten gjennom en telefonhenvendelse eller via en mer formell, skriftlig henvisning.

 

Sykepleier


Sykepleier jobber med pleie av mennesker i forskjellige situasjoner. De har en bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid, fysisk stell av pasienter, og i de psykiske og emosjonelle aspektene som ofte følger pasienter i vanskelige situasjoner. En del sykepleiere velger å ta spesialisering for å bli spesialsykepleier. Felles for alle yrkesgruppene er å ta vare på pasienter i nært samarbeid med andre helsearbeidere.
Sykepleiere har også en viktig rolle i forhold til mennesker som er langtidssyke eller har psykiske lidelser, og som trenger sykepleie.

Ergoterapeut


Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Med aktivitet som utgangspunkt jobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldersgrupper som har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonshemming. Som ergoterapeut bidrar de til at offentlige rom blir utformet etter prinsippet om universell utforming. Dette vil si at offentlige kommunikasjonsmidler, ute områder og nye og gamle bygg, skal utformes slik at alle mennesker, til tross for funksjonsnedsettelse, skal kunne være mest mulig selvhjulpet. Ergoterapeuter baserer sine tiltak på dokumenterte undersøkelsesmetoder og kunnskapsbasert praksis. Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer, og tenker annerledes enn andre helsearbeidere om aktivitet og funksjoner. Derfor starter ergoterapeuten samarbeidet med å spørre hva som er viktig i livet ditt. Ergoterapeuten hjelper deg deretter med å trene og tilrettelegge aktivitetene i din hverdag. Hvis hjemmet ditt, eller jobben din må endres, kan ergoterapeuten bidra. Ergoterapeuten gjør det mulig for deg å begi deg fra den ene hverdagsaktiviteten til den andre

 

Fysioterapeut


Fysioterapeutenes fagområde er kropp, helse og bevegelse.
Fysioterapi spiller en viktig rolle i rehabilitering, smertelindring og opptrening etter skader, operasjoner, sykdom m.m.. Utøvelsen av fysioterapi er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap. Forståelsen for at ulike faktorer bidrar til å opprettholde smerter og plager i kroppen, er viktig for å kunne hjelpe pasientene best mulig.
Fysioterapeuten behandler skader og sykdom ved å reetablere og forbedre kroppens egne helbredende mekanismer uten bruk av medikamenter. Noen pasienter har riktignok behov for medisin i kombinasjon med behandlingen, og fysioterapeuten samarbeider derfor med pasientens egen fastlege rundt et helhetlig behandlingstilbud.
Den fysioterapeutiske behandlingen innebærer alltid en grundig fysikalsk undersøkelse og diagnostisering, for å finne frem til et helhetlig og hensiktsmessig behandlingsopplegg.

 

Sosionom


En sosionom jobber med å forebygge, løse og redusere problemer som enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet opplever. Sosionomen må kunne fungere som bindeledd til de hjelpetilbud som samfunnet tilbyr.
Eksempler på arbeidsoppgaver for sosionom: ordne avlastning eller midlertidige omplasseringer av barn i situasjoner som er vanskelige for foreldrenehjelpe til med å skaffe videreutdanning eller arbeidsomplassering etter behovskaffe nødvendige praktiske eller økonomiske hjelpemidler. Hjelpe mennesker ut fra hver enkelts omgivelser og evner hjelp til selvhjelp
Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Alle mennesker og situasjoner er unike, og det er derfor viktig å kunne kartlegge ressurser og behov og bruke tilgjengelige støtteordninger på en best mulig måte overfor den enkelte. Sosionomer har en bred kompetanse i forhold til å hjelpe mennesker ut fra hver enkelts omgivelser og ressurser. Ved å opptre som rådgiver og saksbehandler jobber sosionomer med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

 

Logoped


En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler på hva du jobber med som logoped er: artikulasjon (uttale av ord), stamming, tale, reseptivt språk (forståelse), pragmatisk språk (sosiale ferdigheter), oral motorikk og svelging. Logopeden vurderer hver enkelt klient og utvikler individuelle behandlingsprogrammer for å fremme best mulig forbedring.
Skriftlige og muntlige tester av klienter
Rådgivning
Utvikle behandlingsprogrammer
Være en informasjonskilde
Gjennomføring og evaluering av prosjekter
Klinisk revisjon
Delta i forskningsprosjekter
De vil vanligvis jobbe som en del av et tverrfaglig team sammen med helsepersonell. De kan også samarbeide med fagfolk i utdanning og sosiale tjenester.

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This